Privacy beleid

I. ALGEMENE GEGEVENS 

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel. Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website en bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt. 2-Escape vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd. 

A. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke? De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website en bij het invullen van een contactformulier op deze website. 

B. KENNISNAME EN AANPASSING 

Door het bezoeken van onze website, het gebruik van de onlinetoepassingen, het invullen van het contactformulier en het meedelen van uw gegevens in de boeking van een escape room of een evenement, bevestigt U kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid. De onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of email. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van kracht. 

C. TOEPASSELIJK RECHT 

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

A. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS 

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (vb naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, …) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen. 

B. HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN 

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren: De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, inschrijven voor onze evenementen, …) of deze die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten (vb. inlogmodule op onze website, online-profiel, overeenkomst…); De persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. klantennummer, afkortingen, …). De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden. 

1. DE GEGEVENS WORDEN DOOR DE BETROKKENE ZELF MEEGEDEELD 

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, het gebruik van onderdelen van de website waarvoor registratie nodig is, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden. De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

 2. AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website: Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, verbindingsmomenten, … ); Elektronische localisatiegegevens (benadering van locatie, omgeving, …); Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …); Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht); Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …); Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …); Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ; Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkings-verantwoordelijke niet mogelijk is. Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website. 

D. GEEN VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt. 

III. DOELEINDEN VAN VERWERKING 

A. DEFINITIE 

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

 B. DOELEINDEN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN 

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden: Commerciële opvolging: U te contacteren voor onze commerciële doeleinden en te informeren over ons aanbod (o.a. het doorsturen van onze offertes, vrijblijvende uitnodigingen, …). Direct Marketing: U op de hoogte te houden van de evenementen Marktonderzoek: Uw gegevens te gebruiken voor het onderzoek voor en van de marktsituatie van onze producten en diensten. Zo zorgen wij ervoor telkens de bestaande diensten te innoveren. 

C. KWALITEIT EN BELANGENAFWEGING 

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren. Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt. 

IV. BEWAARTERMIJN GEGEVENS 

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan Om deze termijnen ook voor u beter te kunnen duiden, dient ook hier eenzelfde onderverdeling tussen onze activiteiten worden doorgevoerd: 

A. BEWAARTERMIJN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN 

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek. 

V. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

De onderneming kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verwerkers en derden (geen verwerkers). De doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers. De doorgave is noodzakelijk voor de verwezenlijking van onze doeleinden. Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 

VI. RECHTEN BETROKKENE 

A. RECHT OP INFORMATIE 

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving. 

B. RECHT OP TOEGANG 

U heeft het recht om van de onderneming, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, … Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal de onderneming hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen. De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g. 

C. RECHT OP VERBETERING 

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren. Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen. De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden. De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g. 

D. RECHT OP VERZET 

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake directe marketing. Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet. Algemeen recht op verzet: U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn. Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen. Recht op verzet inzake direct marketing: U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g. 

E. RECHT OM VERGETEN TE WORDEN 

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat: De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn; U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt; De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g. 

 

COOKIE POLICY 

A. WAT IS EEN COOKIE 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser. 

B. WELKE COOKIES WORDEN GEPLAATST. 

I. DE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES: 

Sessie cookies. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit. Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google; dit als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om rapporten te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op. Google heeft van ons de toestemming gekregen om de analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en/of de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het US Privacy-Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien. 

II. OVERZICHT

C. BEHEER VAN COOKIES. 

Wanneer uw computer, tablet of smartphone door meer dan één persoon gebruikt wordt of er gewerkt wordt met meerdere internetbrowsers is het mogelijk dat verschillende keuzes worden gemaakt om het plaatsen van cookies toe te staan. Daarom zijn de keuzes die u als betrokkene/gebruiker maakt mogelijks niet permanent. Gezien voormelde factoren door ons niet te verifiëren zijn, kan er niet worden gewaarborgd dat de door u ingestelde keuzes permanent zijn en raden wij u aan u keuzes regelmatig te controleren en indien nodig te actualiseren. 

D. VERWIJDEREN VAN COOKIES. 

U kan de bestaande cookies op uw apparaat verwijderen. Hiervoor dient u te kijken in de handleiding van uw browser onder de afdeling “Help” en te zoeken naar “cookies beheren”. Door de bestaande cookies van onze website te verwijderen, zal u bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd worden om met ons cookiebeleid akkoord te gaan. Voor de verdere vragen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, gelieve door te klikken op de link voor ons privacy beleid.